Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača.

Poľovnícke združenie Novoť

Oficiálna stránka združenia

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

publikované 2022-12-27 18:51:38

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory

aktuálne úplné znenie 
Slovenská poľovnícka komora na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách:

1. časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Názov a poslanie
1.      Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2.      SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
3.      SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.
4.      SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu, ktorý je v prílohe č. 1 a poľovníckeho poriadku, ktorý je v prílohe č. 2.
§ 2

Pôsobnosť, sídlo a identifikačné znaky

1.      SPK vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a podľa zákona zastupuje záujmy svojich členov v zahraničí.
2.      Sídlom SPK je Bratislava.
3.      IČO SPK 42175682.
4.      Symboly SPK sú znak, hymna, zástava, pečiatka; symboly sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 3

Úlohy SPK

1.      Úlohy SPK:

a)     organizuje a vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona,
b)     menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50 ods. 6 zákona,
c)      organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona,
d)     vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e)     organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov SPK,
f)       organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g)     organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií, vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľských komisií,
h)     spolupracuje so štátnymi orgánmi a presadzuje záujmy poľovníctva pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
i)       spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,
j)       napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k)      v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,
l)       zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
m)   rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov.

2.      SPK ďalej plní tieto úlohy:

a)     poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva,
b)     udeľuje poľovnícke vyznamenania a ocenenia,
c)      získava a organizuje mládež pre činnosť v SPK a vytvára jej preto organizačné a materiálne podmienky,
d)     vydáva Spravodaj SPK, odborné publikácie a ďalšie pomôcky, vzdelávacie a propagačné materiály súvisiace s poľovníctvom,
e)     podporuje výskum v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe,
f)       spolupracuje s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny,
g)     podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri,
h)     v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha pri zabezpečení zverozdravotných opatrení,
i)       organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie,
j)       zabezpečuje mediálnu propagáciu poľovníctva,
k)      prostredníctvom disciplinárnych orgánov rieši porušenie vnútorných predpisov SPK.

§ 4

Hospodárenie

1.      SPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu, ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona alebo poverenia MP SR podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona.
2.      Zdrojmi príjmov SPK sú:

a)     príjmy z členských príspevkov od fyzických osôb,
b)     príjmy z členských príspevkov od právnických osôb,
c)      zápisné,
d)     poplatky za vydávanie a predlžovanie platnosti poľovných lístkov,
e)     účelové príspevky,
f)       dotácie,
g)     dary,
h)     príjmy z organizovania akcií,
i)       príjmy z disciplinárnych opatrení,
j)       ostatné finančné príjmy (úroky, tržby za predaný tovar, príjmy z predaja prebytočného majetku, a pod.).

2. Časť

Členstvo v SPK

§ 5

Druhy členstva

1.      Členom SPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.
Členom SPK môžu byť i iné fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o činnosť v SPK v súlade s jej úlohami a cieľmi.
2.      Fyzickou osobou podľa ods. 1 sa rozumie

a)        občan SR ,
b)        cudzinec s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR,
c)        cudzinec.

3.      Právnickou osobou podľa ods. 1 sa rozumie

a)        poľovnícka organizácia registrovaná podľa § 34 zákona,
b)        právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a životné prostredie podľa § 41 ods. 4 zákona,
c)        iná právnická osoba, ktorá právo poľovníctva nevykonáva, ale má záujem o členstvo v SPK a súhlasí s jej úlohami a cieľmi.

§ 6

Vznik a zánik členstva fyzickej osoby, jej práva a povinnosti

 1. Podmienkou vzniku členstva fyzickej osoby v SPK je:
a)   podanie žiadosti o prijatie do SPK,
b)   záujem podieľať sa na chove zveri a starostlivosti o zver,
c)    záujem starať sa o životné prostredie zveri a ochranu prírody,
d)   záujem podieľať sa na činnosti SPK,
e)   zaplatenie zápisného a členského príspevku.
 

            Uchádzač  o členstvo v SPK nesmie konať proti záujmom, ktoré SPK chráni a presadzuje.

 1. Fyzickú osobu podľa § 5 ods. 2 písm. a), b) prijíma na základe písomnej žiadosti predseda obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „OPK“), v obvode ktorej má žiadateľ bydlisko. Fyzickú osobu podľa § 5 ods. 2 písm. c) prijíma na základe písomnej žiadosti prezident SPK.
 2. Členov SPK podľa § 5 ods. 2 písm. a), b) eviduje OPK, v obvode ktorej majú bydlisko, členov podľa § 5 ods. 2 písm. c) eviduje SPK. 
 1. Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku, prípadne účelového príspevku. Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie zápisných príspevkov zaplatených na bežný rok.
 2. Odmietnutie prijatia za člena musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutý žiadateľ má právo podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na predstavenstvo OPK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.

Rozhodnutie prezidenta o zamietnutí žiadateľa podľa § 5 ods. 2 písm. c) je konečné a odvolanie sa proti nemu nepripúšťa,

 1. Členstvo v SPK preukazuje fyzická osoba členským preukazom, ktorý občanom SR a cudzincom s pobytom na území SR vydáva a odníma miestne príslušná OPK, cudzincom bez pobytu na území SR a čestným členom SPK preukaz vydáva SPK.
 2. Členstvo v SPK vzniká fyzickej osobe aj vznikom členstva alebo pracovného alebo obdobného pomeru v právnickej osobe, ktorá je členom SPK. Vznik členstva oznamuje právnická osoba bezodkladne miestne príslušnej kancelárii OPK.

8.      Členstvo v SPK fyzickej osobe zaniká

a)   vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je evidovaný; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,
b)   rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK o zákaze činnosti v SPK; členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia,
c)    nezaplatením členského alebo účelového príspevku v stanovenej lehote, alebo nezaplatením peňažitej pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK, alebo neodovzdaním trofeje odňatej právoplatným rozhodnutím disciplinárneho orgánu SPK alebo trov konania, na úhradu ktorých ho zaviazal disciplinárny orgán SPK.
d)   zánikom právnickej osoby, prostredníctvom ktorej je členom; to neplatí, ak do 30 dní požiada o individuálne členstvo alebo je alebo sa v tejto lehote sa stane členom SPK prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorá je členom SPK,
e)   zánikom členstva alebo pracovného alebo obdobného pomeru v právnickej osobe, ktorá je členom SPK. To neplatí, ak je alebo sa stane členom SPK prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorá je členom SPK a do 30 dní to oznámi príslušnej OPK alebo v tejto lehote požiada o individuálne členstvo v SPK. Zánik členstva alebo pracovného alebo obdobného pomeru oznamuje právnická osoba bezodkladne príslušnej OPK,
f)     smrťou člena,
g)   Po zániku členstva člen nemá právo na vrátenie zápisného a členského za kalendárny rok, v ktorom mu členstvo zaniklo.

9.        Člen SPK má právo

a)   podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre jej členov,
b)   podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK a OPK,
c)    voliť a byť volený do orgánov SPK na všetkých úrovniach,
d)   byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,
e)   využívať ostatné východy vyplývajúce z členstva v SPK.

10. Člen SPK je povinný

a)    dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich vyplývajúce,
b)   prehlbovať si svoje odborné vedomosti potrebné pre činnosť v SPK,
c)    bezodkladne oznamovať OPK všetky zmeny svojich údajov potrebné pre evidenciu členstva, platenia členských príspevkov a držbu poľovného lístku,
d)   nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,
e)    zaplatiť zápisné pri podaní prihlášky, ktoré sa nevracia žiadateľovi sa nevracia žiadateľovi ani v prípade neprijatia za člena,
f)    platiť členské príspevky na nasledujúce kalendárne roky najneskôr do 30.11. a účelové príspevky v určenej lehote.

§ 7

Vznik a zánik členstva právnickej osoby, jej práva a povinnosti

 1. Podmienkou vzniku členstva právnickej osoby v SPK je
a)        podanie žiadosti o prijatie do SPK,
b)        zaradenie medzi organizácie vedené v § 5 ods. 3,
c)        sídlo na území SR,
d)        nekonanie v rozpore s úlohami a záujmami, ktoré SPK chráni a presadzuje,
e)        zaplatenie zápisného a členského príspevku.
 1. Predseda OPK prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry OPK poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c), v územnej pôsobnosti ktorej užíva poľovný revír alebo jeho prevažnú časť. Poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu, ktorá poľovný revír neužíva, ako i právnickú osobu, ktorá užíva viac poľovných revírov v pôsobnosti rôznych OPK, prijíma do štruktúry predseda OPK príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby ako členov OPK eviduje OPK, ktorá ich do SPK prijala a u tejto OPK si plnia členské povinnosti a uplatňujú si svoje členské práva. Právnické osoby, ktoré užívajú viac poľovných revírov, uplatňujú svoje práva a plnia svoje povinnosti okrem povinnosti uvedených v ods. 8 písm. b) a d) aj v tej OPK, v ktorej sa nachádza príslušný poľovný revír alebo jeho prevažná časť.    
 1. Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného a členského príspevku, prípadne účelového príspevku.

        4.      Odmietnutie prijatia za člena SPK musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutý žiadateľ má právo podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na predstavenstvo OPK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.

 1. Členstvo v SPK preukazuje právnická osoba potvrdením o prijatí a začlenení do OPK.

        6.      Členstvo v SPK právnickej osobe zaniká

a)   vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je evidovaná; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,
b)   zánikom právnickej osoby; to neplatí, ak právny zástupca do 30 dní od prevzatia práv a povinností príslušnej OPK oznámi, že trvá na pokračovaní členstva,
c)    nezaplatením členských a účelových príspevkov v určenej lehote,
d)   vylúčením na základe rozhodnutia predstavenstva OPK, ak koná v rozpore s cieľmi a záujmami SPK alebo neplní úlohy vyplývajúce z členstva v SPK. Rozhodnutie o vylúčení sa členovi SPK doručí doporučeným listom. Proti rozhodnutiu sa člen SPK môže odvolať na predstavenstvo SPK, ktoré vo veci rozhodne s konečnou platnosťou. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.
 Po zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie zápisného a členského.
 

        7.      Člen SPK má právo

a)   podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatia organizovaných pre jej členov,
b)   podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK a OPK,
c)    navrhovať svojich členov do orgánov SPK na všetkých úrovniach,
d)   byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,
e)   využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva v SPK.

        8.      Člen SPK je povinný

a)   dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich vyplývajúce,
b)   bezodkladne oznamovať OPK všetky zmeny svojich údajov potrebné pre členskú evidenciu, platenie členských príspevkov, ako i údaje týkajúce sa jeho členov alebo pracovníkov, ktoré podmieňujú ich členstvo v SPK alebo držbu poľovného lístku,
c)    nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,
d)   zaplatiť zápisné pri podaní  prihlášky, ktoré sa nevracia ani v prípade neprijatia za člena,
e)   platiť členské príspevky na bežný kalendárny rok do 31.3. a účelové príspevky v stanovenej lehote.
§ 8

Čestné  členstvo v SPK

1.      Čestnými členmi SPK môžu byť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo sídlo.
2.      Čestné členstvo udeľuje prezident SPK na návrh člena prezídia alebo návrh OPK fyzickým alebo právnickým osobám za mimoriadny prínos pre SPK.
3.      Čestný člen nemá povinnosti člena SPK, nesmie však konať proti záujmom a cieľom SPK. Čestný člen má len práva, ktoré mu prizná príslušný orgán SPK.
4.      Čestné členstvo zaniká rozhodnutím prezidenta SPK, ak čestný člen koná v rozpore so záujmami a úlohami SPK.
5.      Čestných členov eviduje kancelária SPK.

 

3. časť

§ 9

Členenie SPK

SPK sa člení na OPK, ktoré sú vytvorené z fyzických a právnických osôb v obvode ich miestnej pôsobnosti.

4. časť

SPK a jej orgány

§ 10

Členenie orgánov SPK

Orgánmi SPK sú:

a)     snem,
b)     prezídium,
c)      prezident,
d)     dozorná rada (ďalej len „DR SPK“),
e)     disciplinárna komisia (ďalej len „DK SPK“).

§ 11

Snem

1.      Snem je najvyšším orgánom SPK.
2.      Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako tretina členov SPK. Jednou tretinou členov SPK sa rozumie jedna tretina OPK. Prezídium zvolá mimoriadny snem do 60 dní od doručenia žiadosti.
3.      Prezídium zvoláva raz za 5 rokov výročný snem, ktorého sa zúčastňujú zvolení delegáti podľa stanoveného kľúča. Výročného snemu sa zúčastňujú ako delegáti i členovia prezídia SPK, predseda DR SPK a DK SPK. Medzi výročnými snemami sa uskutočňujú snemy, ktorých sa zúčastňuje po jednom delegátovi za každú OPK, členovia prezídia, predseda DR SPK a predseda DK SPK.
4.      Zvolanie výročného snemu prezídium OPK oznámi všetkým OPK najmenej 60 dní pred jeho konaním s dátumom a programom rokovania. Zvolanie snemov, ktoré sa konajú každoročne medzi výročnými snemami, oznámi prezídium SPK najmenej 15 dní pred ich konaním s dátumom a programom rokovania.
5.      Hlavné úlohy snemu:

a)     určuje predmet činnosti SPK, schvaľuje stanovy, organizačný a rokovací poriadok SPK, disciplinárny poriadok SPK, ich zmeny a doplnky, volebný poriadok a rokovací poriadok snemu SPK,
b)     volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,
c)      volí a odvoláva predsedu DR SPK a ďalších štyroch jej členov,
d)     volí a odvoláva predsedu DK SPK a šiestich jej členov,
e)     volí a odvoláva predsedu kynologickej rady a ďalších jej členov,
f)       určuje organizáciu kancelárie SPK,
g)     schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,
h)     určuje výšku poplatkov za vydanie poľovného lístka,
i)       schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom SPK,
j)       schvaľuje rozpočet SPK, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a DK SPK o činnosti a hospodárení SPK,
k)      rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.

6.      Ďalšie úlohy snemu:

a)     schvaľuje hlavné smery činnosti SPK na nasledujúce obdobie,
b)     volí zástupcov SPK do medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a streleckých organizácií, rozhoduje o zásadných otázkach spolupráce s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele ako SPK,
c)      schvaľuje vnútorné predpisy SPK,
d)     berie na vedomie správu o činnosti DK SPK,
e)     schvaľuje symboly SPK a ich zmeny.

§ 12

Prezídium

1.      Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SPK; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom, týmito stanovami, vnútorným predpisom SPK alebo uznesením snemu zverené inému orgánu SPK.
2.      Členmi prezídia sú prezident, dvaja viceprezidenti, predseda kynologickej rady a ďalší piati členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov.
3.      Prezídium zvoláva prezident spravidla raz za mesiac najmenej 5 dní vopred s určeným programom. Zasadnutia prezídia sa môžu zúčastniť predseda DR SPK a predseda DK SPK.
4.      Úlohy prezídia:

a)     medzi zasadnutiami snemov sa stará o všetky záležitosti SPK, spravuje majetok SPK, rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení snemu; o svojej činnosti podáva správu snemu,
b)     zvoláva a organizačne zabezpečuje snem, navrhuje volebný a rokovací poriadok snemu, pripravuje ostatné materiály na zasadnutie snemu,
c)      dozerá, aby stanovy SPK, Organizačný a rokovací poriadok a Disciplinárny poriadok SPK boli v súlade s platnými právnymi predpismi a záujmami SPK; ak sa dostanú do rozporu s právnymi predpismi a záujmami SPK, podáva snemu návrh na ich zmenu,
d)     riadi činnosť odborných komisií a metodicky usmerňuje činnosť organizačných zložiek SPK,
e)     v súlade s rozpočtom rozhoduje o použití rozpočtových prostriedkov a prostriedkov z fondov, ktoré spravuje,
f)       vymenúva a odvoláva riaditeľa kancelárie SPK a členov odborných komisií,
g)     schvaľuje odborné kritériá zamestnancov SPK a OPK,
h)     schvaľuje vznik, zlúčenie a zánik OPK,
i)       menuje riaditeľa kancelárie SPK a určuje nevyhnutný počet pracovníkov kancelária potrebných na zabezpečenie jej činnosti.

 
5.      V naliehavých prípadoch môže prezídium rozhodnúť o veciach patriacich do právomocí snemu. Takéto rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť, ak nebolo schválené na najbližšom sneme.
6.      Kancelária SPK sa skladá z riaditeľa kancelárie SPK a z nevyhnutného počtu pracovníkov, ktorý určí prezídium.
7.      Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie SPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy[1]).
§ 13

Prezident

1.      Prezident je štatutárny orgán SPK. Podpisuje v mene SPK písomnosti, ktorých podpísanie si vyhradil, ostatné písomnosti podpisujú funkcionári určení podľa vnútorného predpisu, pokiaľ prezídium SPK nerozhodne inak.
2.      Prezident zodpovedá za svoju činnosť snemu.
3.      Prezidenta zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu poverenia prezidentom alebo poverenia prezídiom.
4.      Neodkladné záležitosti môže za prezídium vybaviť prezident a jeden z viceprezidentov. Ich rozhodnutie musí byť schválené najbližším prezídiom, inak stráca platnosť a účinnosť.
§ 14

Dozorná rada SPK

1.      DR SPK je 5-členný kontrolný orgán SPK. DR SPK kontroluje činnosť SPK v tomto rozsahu:

a)     dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov SPK,
b)     poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom SPK a kontroluje plnenie uložených úloh týmito orgánmi,
c)      kontroluje finančné hospodárenie SPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a iným majetkom podľa schváleného rozpočtu a na tento účel vykonáva revíziu hospodárenia,
d)     vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi SPK, pri výkone svojej funkcie je nezávislá od prezídia. Za svoju činnosť zodpovedá snemu, ktorému predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení.

2.      Členom DR SPK nesmie byť člen prezídia, člen DK SPK ani zamestnanec SPK.
§ 15

Disciplinárna komisia SPK

1.      DK SPK je disciplinárny orgán SPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia a porušenie vnútorných predpisov SPK podľa disciplinárneho poriadku SPK.
2.      DK SPK môže rozhodnúť o odňatí riešenia disciplinárneho prípadu miestne príslušnej disciplinárnej komisii a odstúpiť vec na riešenie inej disciplinárnej komisii, ak sú vznesené námietky zaujatosti proti miestne príslušnej komisii.
3.      DK SPK predkladá správu o činnosti na snem.
§ 16

Kancelária SPK

1.        Kanceláriu SPK riadi riaditeľ, ktorý podpisuje všetku agendu kancelárie, okrem agendy, ktorá patrí do právomoci prezidenta SPK, resp. iných poverených štatutárnych zástupcov.
2.        Na pracovno-právne vzťahy kancelárie SPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy.
3.        Kancelária SPK plní najmä tieto úlohy:

a)     zabezpečuje činnosť prezidenta a prezídia, orgánov a komisií SPK,
b)     pripravuje podklady na rokovania prezídia,
c)      organizačne zabezpečuje plnenie úloh z prezídia,
d)     spravuje pridelený majetok SPK,
e)     vedie centrálnu evidenciu členov SPK,
f)       deleguje skúšobné komisie na skúšky z poľovníctva,
g)     deleguje na chovateľské prehliadky odborný dozor z členov Ústrednej hodnotiteľskej komisie,
h)     plní ostatné úlohy určené prezídiom.

5. časť

OPK a jej orgány
§ 17

Obvodná poľovnícka komora

1.      OPK je organizačnou zložkou SPK. OPK pôsobí spravidla v územnom obvode obvodného lesného úradu a združuje základné organizačné zložky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru, ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ako aj fyzické osoby - členov SPK s trvalým pobytom v obvode jej pôsobnosti.
2.      Návrh na vznik OPK predkladá prípravný výbor, ktorý preukáže aké územie a akú členskú základňu zastupuje notárskou zápisnicou zo zhromaždenia fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria novú OPK.
3.      Pri vzniku novej OPK rozdelením pôvodnej OPK prechádza majetok z vlastníctva pôvodnej OPK do vlastníctva novovzniknutých OPK podľa teritoriálneho umiestnenia a podielu počtu členskej základne tvoriacej novovzniknuté OPK.
4.      Pri zlúčení pôvodných OPK prechádza ich majetok do vlastníctva novej OPK.
5.      Orgánmi OPK sú:

a)     konferencia,
b)     predstavenstvo,
c)      predseda,
d)     obvodná dozorná rada,
e)     obvodná disciplinárna komisia.

6.        OPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať majetok.
§ 18

Konferencia

1.        Konferenciu zvoláva predstavenstvo raz za rok písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. Konferencie sa spravidla zúčastnia delegáti volení základnými organizačnými jednotkami SPZ v územnej pôsobnosti OPK a členmi SPK, fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK na predchádzajúcu výročnú konferenciu. Základná organizačná jednotka SPK alebo členovia SPK, fyzické osoby môžu na konferenciu vyslať aj iného delegáta.
Konferencie sa môžu zúčastniť aj delegáti zastupujúci členov poľovníckych organizácií, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru podľa § 13 ods. 1 zákona, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK. Počet delegátov zastupujúcich týchto členov poľovníckych organizácií, určí predstavenstvo na základe zoznamov poskytnutých jednotlivými poľovníckymi organizáciami kľúčom, rešpektujúcim rovnosť všetkých poľovníckych organizácií, ktoré si toto právo uplatnili. Týchto delegátov na konferenciu vysiela príslušný orgán poľovníckej organizácie po ich predchádzajúcom súhlase.
Konferencie sa ako delegáti zúčastňujú aj členovia predstavenstva, predseda obvodnej dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie, ak by neboli zvolení za delegátov.
Mimoriadnu konferenciu zvoláva predstavenstvo z vlastného podnetu, alebo ak o zvolanie mimoriadnej konferencie požiada viac ako polovica delegátov predchádzajúcej výročnej konferencie, alebo ak o  to  požiada prezídium SPK. Rokovanie konferencie, voľby do orgánov a voľby delegátov na snem sa riadia volebným a rokovacím poriadkom schváleným konferenciou. Hostí na konferenciu môže pozvať predstavenstvo.
2.        Výročná konferencia sa uskutočňuje raz za 5 rokov a je zhromaždením delegátov zvolených základnými organizačnými jednotkami SPK v územnej pôsobnosti OPK, členmi SPK, fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK ako aj delegátov zastupujúcich členov poľovníckych organizácií, ktorí nie sú členmi alebo užívateľmi poľovného revíru podľa § 13 ods. 1 zákona, ak poľovnícke organizácie využijú právo na ich  vyslanie.
Pre účasť delegátov zastupujúcich členov poľovníckych organizácií, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru podľa § 13 ods. 1 zákona, pre účasť členov predstavenstva, predsedu obvodnej dozornej rady, predsedu obvodnej disciplinárnej komisie a hostí na výročnej konferencii ako aj pre obsah volebného a rokovacieho poriadku výročnej konferencie platia ustanovenia odseku 1 obdobne.
3.        Výročná konferencia:

a)        navrhuje vznik, zlúčenie a zánik OPK, ktoré predkladá na schválenie prezídiu,
b)        rozhoduje o odčlenení časti územia a členov na vytvorenie novej OPK,
c)        volí orgány OPK podľa volebného poriadku a delegátov na snem,
d)        schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na bežný rok, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, rozhoduje o všetkých zásadných majetkových otázkach a použití účelových príspevkov,
e)        schvaľuje plán hlavných úloh OPK na nasledujúci rok,
f)         rozhoduje o účelovom príspevku, jeho výške a použití,
g)        rozhoduje o odvolaní alebo uvoľnení z funkcie členov predstavenstva, obvodnej dozornej rady a obvodnej disciplinárnej komisie,
h)        rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK.

4.        Program konferencie nie je pre konferenciu OPK záväzný a možno ho upraviť podľa aktuálnych potrieb.
§ 19

Predstavenstvo

1.      Predstavenstvo je výkonným orgánom OPK, ktoré medzi konferenciami:

a)     rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení konferencie a uznesení orgánov SPK,
b)     určuje, ktorá organizačná zložka plní úlohy vyplývajúce z § 42 ods. 1 zákona okrem písm. f) v podmienkach OPK,
c)      predkladá návrh rozpočtu OPK, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje hospodárenie a vedenie hospodárskej evidencie a nakladanie s majetkom OPK,
d)     rozhoduje o odvolaní v prípade neprijatia člena predsedom,
e)     organizuje teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva, zostavuje skúšobné komisie pre skúšky z poľovníctva a zabezpečuje vykonanie skúšok z poľovníctva,
f)       vymenúva a odvoláva členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľskej prehliadky,
g)     navrhuje zástupcu OPK v poradných zboroch a navrhuje zástupcov OPK v chovateľských radách,
h)     zriaďuje pre svoju činnosť kanceláriu OPK ako odborný, administratívny a výkonný útvar, riadi a kontroluje jej činnosť, rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru so zamestnancami kancelárie,
i)       zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie, určuje ich obsahovú náplň, vymenúva a odvoláva ich členov,
j)       zvoláva zasadnutie konferencie, pripravuje podkladové materiály a organizačne ju zabezpečuje,
k)      predkladá správu o činnosti od ostatnej konferencie,
l)       rozhoduje o ďalších záležitostiach OPK, ktoré si vyhradí.

2.      Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka. Zasadnutie predstavenstva musí zvolať, ak o to požiada prezídium SPK alebo orgány štátnej správy poľovníctva. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť predseda obvodnej dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie.
3.      Predstavenstvo môže v neodkladných prípadoch rozhodnúť i o veciach, ktoré patria do kompetencie konferencie. Takéto rozhodnutie musí byť dodatočne schválené najbližšou konferenciou, inak stráca platnosť a účinnosť.
§ 20

Kancelária OPK

1.        Kancelária OPK sa skladá z vedúceho kancelárie OPK a z nevyhnutného počtu pracovníkov, ktorý určí predstavenstvo.
2.        Kancelária OPK plní najmä tieto úlohy:
a)     zabezpečuje činnosť predsedu a predstavenstva, orgánov OPK a ich komisií,
b)     pripravuje podklady na rokovania predstavenstva,
c)      organizačne zabezpečuje plnenie úloh z predstavenstva,
d)     spravuje pridelený majetok,
e)     vedie evidenciu členov SPK v obvode,
f)       vydáva a odníma poľovné lístky a predlžuje ich platnosť,
g)     vedie evidenciu vydaných a odňatých poľovných lístkoch,
h)     plní ostatné úlohy určené predstavenstvom.
3.        Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie OPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy1).
§ 21

Predseda

1.      Štatutárnym zástupcom OPK je predseda, podpisuje v mene OPK všetky písomnosti a zastupuje OPK navonok. Ďalšieho štatutárneho zástupcu OPK určí predstavenstvo.
2.      Predseda riadi činnosť predstavenstva. Na základe jeho poverenia alebo poverenia predstavenstva môžu riadiť príslušné úseky činnosti aj iní členovia predstavenstva s príslušnou podpisovou právomocou.
3.      V neodkladných prípadoch môže vo veci vyhradenej predstavenstvu rozhodnúť predseda s jedným členom predstavenstva. Takéto rozhodnutie musí byť schválené na najbližšom zasadnutí predstavenstva, inak stráca platnosť a účinnosť.
4.      Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda v rozsahu poverenia predsedom alebo poverenia predstavenstva.
§ 22

Obvodná dozorná rada

1.        Obvodná dozorná rada je trojčlenný kontrolný orgán riadený jej predsedom. Členstvo v obvodnej dozornej rade je nezlučiteľné s funkciou člena predstavenstva, člena disciplinárneho orgánu alebo zamestnanca OPK.
2.        Obvodná dozorná rada vo svojej činnosti:

a)     dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútorných predpisov SPK,
b)     kontroluje plnenie uznesení orgánmi a komisiami OPK,
c)      orgánom, komisiám a členom OPK poskytuje odbornú a metodickú pomoc,
d)     kontroluje finančné hospodárenie OPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a iným majetkom podľa schváleného rozpočtu a na tento účel vykonáva revíziu hospodárenia,
e)     vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SPK a pri výkone funkcie je nezávislá od predstavenstva. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii, ktorej predkladá správu o výsledkoch kontroly činnosti spolu s návrhom opatrení.

§ 23

Obvodná disciplinárna komisia

1.        Obvodná disciplinárna komisia je disciplinárny orgán OPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia podľa disciplinárneho poriadku.
2.        Predsedu a štyroch členov obvodnej disciplinárnej komisie volí konferencia.
§ 24

Členovia SPK, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie

alebo nie sú držiteľmi poľovného lístka
1.      Členov SPK, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie alebo nie sú držiteľmi poľovného lístka, eviduje OPK príslušná podľa miesta trvalého pobytu člena.
2.      OPK vytvára podmienky pre prehlbovanie ich odborných vedomostí, plnenie členských povinností a účasť na akciách organizovaných SPK.
6. časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 25

Prechodné ustanovenia

1.        Delegáti obvodného snemu podľa § 81 ods. 5 zákona pokračujú podľa týchto stanov v rokovaní ako výročná konferencia, ktorá zvolí orgány OPK. Rokovanie tejto výročnej konferencie sa uskutoční do 31. marca 2010 a zvolajú ho orgány podľa § 80 ods. 15 zákona.
2.        Zakladajúci členovia SPK – fyzické osoby podľa § 81 ods. 2 a právnické osoby podľa § 81 ods. 3, zaplatia členský príspevok na rok 2010 do 31. marca 2010 vo výške určenej ustanovujúcim snemom.
3.        Členom SPK, ktorí v lehote stanovenej v § 19 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPK do 10.11.2012 neuhradili uloženú pokutu, trovy konania alebo neodovzdali odňatú trofej, sa zmeškanie lehoty odpúšťa. Títo členovia sú povinní uhradiť uloženú pokutu, trovy konania alebo odovzdať odňatú trofej do 15 dní od doručenia výzvy OPK na splnenie tejto povinnosti.
§ 26

Účinnosť

1.        Stanovy SPK schválené na ustanovujúcom sneme 23.1.2010 v znení zmien a doplnkov schválených snemom SPK 11.6.2011 nadobudli účinnosť 11.6.2011.
2.        Druhá časť § 6 ods. 8 písm. c) počnúc slovami „alebo nezaplatením“, ako i § 25 ods. 3 nadobúdajú účinnosť 11.11.2012.
………………………………………
Ing. Tibor Lebocký
prezident
Slovenskej poľovníckej komory[1]) Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z.).

 

Vyberáme pre vás

Deň sv. Huberta Námestovo 2018

Deň sv. Huberta Námestovo 2018

publikované 2022-12-27 19:13:59

V nedeľu bude sv. omša o 11:00 na amfiteátri z príležitosti oslavy dňa sv. Huberta, ktorí organizujú poľovné združenia námestovského okresu. Už tradične na Vás čaká bohatý program a množstvo sprievodných podujatí. Všetci ste srdečne vítaní.

celý článok
cestou na Krawcow wierch (PL)

cestou na Krawcow wierch (PL)

publikované 2022-12-27 18:49:12

Cestou na Krawcow wierch (1064 m.n.m.) sme neboli sami, kto tadiaľ pred nami šiel... Na lesnej ceste, ktorou lesní robotníci stahujú drevo, boli v blate jasne viditeľné stopy medveďa hnedého,  najväčšej šelmy, ktorá žije na našom území. Medveď hnedý (Ursus arctos) Zväčšiť mapu

celý článok
Výstava ulovenej poľ.zveri 2010

Výstava ulovenej poľ.zveri 2010

publikované 2022-12-27 16:41:11

Chovateľska prehliadka-výstava trofeji ulovenej zveri 2010.  V dňoch 17-21.3.2010 usporiadalo Poľ.združenie Výstavu trofeji ulovenej zveri v poľ. sezóne 2009. Aj naše Poľ.združenie po 4 ročnej stagnácii/zmena hraníc poľ.revíru/ vystavovalo 5 srnčích trofejí a 2 jelenie trofeje,ktoré sú v ...

celý článok